Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

karolka2302
Reposted fromFlau Flau viaolimpia olimpia
karolka2302
5520 e53f 420
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
6478 5520 420
Reposted fromhawke hawke viaolimpia olimpia
karolka2302
4903 5d73 420
Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaolimpia olimpia
karolka2302
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolimpia olimpia
karolka2302
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
karolka2302
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
4916 f9a3 420
karolka2302
6139 928f 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
karolka2302
7430 949e 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss
karolka2302
7449 9186 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss
karolka2302
7481 fec3 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss
karolka2302
8201 4a32 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
karolka2302
8204 e186 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
karolka2302
8490 df45 420
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
karolka2302
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoname moname
karolka2302
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
karolka2302
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
karolka2302
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl